Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Vercom international BV. gevestigd te Wormerveer

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Vercom
International BV, verder ook te noemen Vercom.
1.2 Afwijkingen en wijzigingen van de algemene voorwaarden van Vercom zullen slechts van kracht zijn, indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door Vercom zijn
bevestigd. Afwijkingen van de voorwaarden van Vercom zijn met name niet mogelijk door toepasselijk verklaring van andere standaardvoorwaarden, tenzij Vercom uitdrukkelijk en schriftelijk te hebben verklaard dat andere  standaardvoorwaarden boven de voorwaarden van Vercom te stellen. Indien bij nadere schriftelijke overeenkomst afgeweken wordt van de algemene voorwaarden van Vercom, is deze afwijking slechts eenmalig van kracht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk mocht zijn overeengekomen.
1.3 Indien de algemene voorwaarden van Vercom eenmaal deel uitmaken van een met Vercom gesloten overeenkomst, blijven zij op die overeenkomst van
kracht, ook indien de overeenkomst nadien bij nadere overeenkomst wordt gewijzigd of hernieuwd, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Vercom zijn vrijblijvend. Offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten van Vercom zijn te allen tijde herroepelijk en bindt Vercom niet tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
2.2 Een overeenkomst met Vercom komt eerst tot stand, zodra Vercom de gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel zodra feitelijk een aanvang is genomen met de uitvoering van de gegeven opdracht.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijzen en prijsopgaven van Vercom zijn exclusief B.T.W. tenzij anders is vermeld.
3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering der goederen prijsverhoging (bijvoorbeeld te gevolge van verhoging van externe
leveranciersprijzen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten) mochten voordoen behoudt Vercom het recht voor een dergelijke verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 4 Monsters
4.1 Monsters vormen slechts een (nauwkeurige) benadering van het te leveren product. Geringe verschillen tussen monster en de geleverde goederen kunnen
geen gegronde reden vormen voor reclames.

Artikel 5 Levering, levertijden, eigendomsvoorbehoud
5.1 De door ons geleverde goederen blijven volledig eigendom van Vercom totdat de koopsom en de bijkomende kosten en alle overige bedragen die
opdrachtgever nog aan Vercom is verschuldigd uit eerdere transacties of uit andere hoofde, volledig zullen zijn betaald en opdrachtgever overigens al zijn
verplichtingen van welke aard ook jegens Vercom zal zijn nagekomen.
5.2 Door Vercom vermelde levertijden of andere termijnen dienen slechts als indicatie. Overschrijding van enige termijn verplicht Vercom nimmer tot korting op de koopprijs, tot vergoeding van doordien geleden schade, noch kan zulks leiden tot ontbinding, annulering of anderszins ongedaan making van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever.
5.3 Indien bij Vercom gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, dan wel gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever overigens
zijn verplichtingen jegens Vercom niet of niet behoorlijk zal nakomen, is Vercom te allen tijde gerechtigd de levering van de goederen op te schorten, totdat de
opdrachtgever ten genoegen van Vercom zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen. Opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor de schade door de dientengevolge vertraagde levering ontstaan.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Omstandigheden buiten de wil van Vercom en/of toedoen van Vercom, welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of
niet meer in volle omvang van Vercom gevergd kan worden, geeft Vercom het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer, belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Vercom als bij derde van wie Vercom de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, niet of volledig en/of vertraagde levering door leveranciers van Vercom en voorts door alle overige oorzaken, buiten de wil van Vercom en/of toedoen van Vercom ontstaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en Reclames
7.1 De aansprakelijkheid van Vercom is in ieder geval beperkt tot het kosteloze herstel van het geleverde gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een
onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.
7.2 Alle reclames dienen op straffe van verval rechten binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief te geschieden.
Indien binnen die termijn geen reclames op de voorgeschreven wijze hebben plaatsgevonden, wordt Vercom geacht volledig aan de verplichtingen van Vercom te hebben voldaan, zodat Vercom alsdan geen enkele aansprakelijkheid meer draagt.
7.3 Geringe afwijkingen in kleur, maat, gewicht en bedrukking kunnen nimmer reden voor reclames vormen.
7.4 Het verschil tussen de overeengekomen materiaaldikte en de daadwerkelijke dikte van het geleverde materiaal mag zonder dat zulks aanleiding kan vormen
voor reclames 15{0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d}, doch minimaal 0,01 mm bedragen. Verschil tussen de overeengekomen lengte of breedte van de goederen en de daadwerkelijke lengte of breedte van de afgeleverde goederen kan nimmer tot reclames aanleiding geven, tenzij het verschil meer dan 15{0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d} bedraagt. Afwijking van de overeengekomen dikte, lengte of breedte van de geleverde goederen dient beoordeeld te worden aan de hand van een doorsnee exemplaar van de geleverde goederen en niet aan de hand van enkele uitzonderlijke exemplaren.
7.5 Nadrukkelijk verklaart Vercom geen aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gevolgschade. Ten overvloede wordt derhalve opgemerkt, dat nimmer
aansprakelijkheid aanvaard zal worden voor de invloed welke het artikel van Vercom mocht hebben op de kwaliteit van het verpakte product.
7.6 Verkleuring, vochtinwerking, doorvetting of reukontwikkeling van door ons geleverde goederen, welke het gevolg zijn van het product dat in goederen van
Vercom is verpakt, geeft geen grond voor enige reclame.
7.7 Bestelde hoeveelheden worden zo mogelijk geleverd. Vercom houdt zich het recht voor 15{0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d} meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Het gehele factuurbedrag,
alsmede alle andere bedragen die de opdrachtgever nog aan Vercom mocht zijn verschuldigd, zullen zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar zijn op de 15e
dag na factuurdatum.
8.2 Bij niet betaling binnen de betalingstermijn is Vercom gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de betreffende overeenkomst, zomede alle andere
overeenkomsten welke door opdrachtgever of Vercom nog niet volledig waren nagekomen, zonder nadere ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Vercom geleden schade waaronder met name begrepen winstderving, zomede alle andere voorkomende
schade.
8.3 In geval van niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de dag der opeisbaarheid der hoofdsom een rente verschuldigd zijn ad 1{0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d} per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand voor een gehele maand gerekend worden.
8.4 Betalingen zullen in eerste instantie in mindering, strekken op rente en kosten zoals bedoeld in het volgende lid van dit artikel en eerst daarna op de hoofdsom.
8.5 Voort is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij moeten maken ter incasso van de openstaande bedragen:
a. met name komen te zijnen laste declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15{0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d} van de hoofdsom doch minimaal op € 100,- ;
c. ten laste van de opdrachtgever komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage;
d. Vercom behoeft niet aan te tonen, dat de geclaimde inningskosten door Vercom daadwerkelijk zijn gemaakt.
8.6 Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever strekken de gegevens uit de boekhouding van Vercom tot volledig bewijs van het bestaan en de juistheid van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
8.7 Op alle opdrachten en facturen van Vercom rust een kredietverzekering bij Interpolis. Bij non-betaling worden de opdracht en factuur uit handen gegeven aan Interpolis Kredietverzekering.

Artikel 9
9.1 Onverminderd het in het vorige artikel bepaalde is Vercom gerechtigd de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en
zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surseance van betaling aanvraagt, overlijdt, onder curatele wordt gesteld dan wel op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever wordt gelegd.

Artikel 10 Annulering
10.1 Onverminderd het recht van Vercom op nakoming der overeenkomst te vorderen, is Vercom gerechtigd om, indien de opdrachtgever een overeenkomst
wenst te annuleren, schadevergoeding te vorderen.De te vergoeden schade bedraagt tenminste tien procent van de factuurprijs, oververminderd de bevoegdheid van Vercom om aan te tonen, dat de schade meer bedraagt.

Artikel 11 Geen beroep op korting op compensatie
11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd
mochten zijn.
11.2 Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan op hem jegens Vercom rustende verplichtingen geheel of ten dele op te schorten. Indien Vercom om welke
reden ook nog niet aan zijn verplichtingen mocht hebben voldaan, tenzij in rechte de ontbinding van de overeenkomst mocht zijn uitgesproken.

Artikel 12
12.1 Vercom is te allen tijde gerechtigd de goederen die door Vercom onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of de goederen die ten gevolge van de
ontbinding ener overeenkomst wederom aan Vercom in eigendom toevallen, eigenmachtig terug te nemen. De opdrachtgever wordt geacht ons daartoe
toestemming te hebben verleend.
12.2 Alle goederen en gelden van opdrachtgever, welke Vercom uit hoofde dan ook onder ons mocht hebben, mag Vercom onder zich blijven houden totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Vercom heeft voldaan.

Artikel 13
13.1 Het risico van door Vercom geleverde goederen is voor de opdrachtgever, zodra Vercom de goederen in het bedrijf van Vercom ten behoeve aan de
opdrachtgever hebben afgezonderd.
13.2 De keuze van het transportmiddel is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan Vercom. Extra vrachtkosten, ontstaan door snel- of expresse verzending of doordat opdrachtgever om verzending op een andere wijze dan voor Vercom gebruikelijk is, heeft verzocht, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 14
14.1 Alle geschillen die tussen Vercom en opdrachtgever mochten rijzen zullen bij uitsluiting worden berecht door de ter zake bevoegde Rechter in het
arrondissement Amsterdam. Van een geschil is sprake, zodra zulks naar de mening van Vercom of die van de opdrachtgever het geval is.

Conditions generales de vente

Vercom Belgium BVBA.

I – DISPOSITIONS GENERALES
Sauf stipulation contraire spécifiée dans nos lettres, les commandes qui nous sont remises sont soumises, sans exception, aux conditions générales ci-après, qui annulent et remplacent toutes clauses imprimées ou manuscrites figurant sur toutes lettres et tous documents de nos acheteurs ou clients. Ces conditions générales s’appliquent aussi bien aux fournitures faites en notre nom et pour notre compte, qu’à celles faites par nous et pour le compte de tiers, à titre de sous-traitant ou autrement. Nous ne sommes liés par les engagements qui pourraient être pris par nos représentants, agents ou autres délégués de notre société que sous réserve de confirmation écrite et valablement signée, émanant de notre société. Aucune commande n’est donc définitive si elle n’a pas été acceptée expressément par accusé de réception numéroté et signé émanant de notre société. Les prix et renseignements portés sur nos catalogues, prospectus et tarifs n’engagent pas notre société qui se réserve le droit d’apporter toutes modifications au matériel ou marchandises figurés ou décrits sur ces notices publicitaires. Seules les offres écrites nous engagent vis-à-vis de nos clients. Nos tarifs, catalogues ou autres documents publicitaires ou promotionnels ne constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit de retirer sans préavis un produit de nos documents tarifaires ou publicitaires ou d’en modifier les caractéristiques pour des raisons liées à l’évolution de la technique ou à la modification de nos conditions d’approvisionnement.

II – PRIX ET DELAIS DE LIVRAISON
Nos prix sont toujours indiqués hors taxes. Ils doivent être majorés de la T.V.A. et de toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur au moment de la facturation. Nos prix s’entendent départ usine, port en sus. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et sans engagement de notre part, même lorsqu’ils figurent sur notre confirmation de commande. En aucun cas, un retard dans les délais indiqués ne donne le droit à l’acheteur d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer à notre société des dommages et intérêts.

III – TRANSPORT
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée en nos entrepôts. Nos matériels et marchandises sont vendus “départ entrepôt” de telle sorte que si notre société organise le transport, elle le fait pour le compte de l’acheteur qui en supportera le coût. En tout état de cause, les risques sont transférés à l’acheteur lors de la mise à disposition à l’acheteur du matériel ou des marchandises pour chargement. En outre, l’acheteur s’attachera à informer préalablement tout transporteur qu’il aura choisi, de la nature du matériel et des marchandises, de manière à ce qu’il ait connaissance des risques encourus et puisse prendre toutes précautions utiles. L’acheteur s’engage à vérifier la qualité et la Vercom Belgium BVBA is an activity of Vercom Holding BV in Wormerveer, The Netherlands. Chamber of Commerce 63131951, IBAN NL16 RABO 0172 9888 88, BIC RABONL2U, VAT NL 8239 6460 7BO1. On All of our quotations, orders and deliveries our general terms and conditions apply. quantité du matériel ou des marchandises dès réception. Toute réclamation relative à la qualité ou à la quantité de marchandises reçues devra d’une part faire l’objet de réserves lors de la réception et d’autre part être transmise à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de déchargement. Un litige concernant le transport ne peut en aucun cas justifier un défaut ou un retard de paiement.

IV – CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement de nos factures s’effectue au siège de notre société, la domiciliation de toutes traites ou l’acceptation de chèques payables dans d’autres localités ne faisant pas novation à cette clause exclusive du lieu de paiement. Sauf convention contraire, le montant de nos factures est net sans escompte. Nos conditions de paiement, après acceptation du dossier, sont les suivantes : au comptant avant livraison pour la 1ère facture, et 30 jours nets (date de facture) pour les suivantes. Les paiements doivent être effectués en euro. En cas de non paiement du prix, des frais annexes ou des taxes à la date prévue, “VERCOM BELGIUM BVBA” peut suspendre, après notification écrite, les livraisons jusqu’au paiement intégral des factures exigibles. En outre, toute somme non payée à l’échéance convenue entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées à la commande. Tout paiement non effectué à la date convenue porte de plein droit, à partir de cette date et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé mensuellement sur la base d’un taux égal à 2 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur. Sous préjudice de la réserve du droit de propriété ci-dessous stipulée au profit de notre société, dans tous les cas où le paiement du matériel et des marchandises ne serait pas effectué dans le délai convenu, la vente sera résolue de plein droit et sans aucune formalité, du seul fait du non-paiement de la facture à l’échéance ou à l’une des échéances convenues. En cas de recours à une procédure judiciaire quelle qu’elle soit, “VERCOM BELGIUM BVBA” aura droit en outre et à titre de clause pénale à une indemnité forfaitaire égale à 10 {0cf75e1bc7bb38f81632304cc2eda7817010409a0d6f1c79fc5994878ade993d} de la somme impayée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts éventuels.

V – GARANTIES
Conformément à la loi, notre société garantit l’acheteur contre tout vice caché du matériel ou des produits vendus. Notre société s’engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de conception ou de fabrication. La période de garantie à compter du jour de livraison est de 6 mois. Sont exclus de la garantie les vices provenant d’une mauvaise utilisation, d’un montage ou d’une installation effectuée par l’acheteur et d’une usure normale. Les travaux résultant de l’obligation de garantie sont effectués dans nos entrepôts après que le client nous ait renvoyé le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparations ou de remplacement. Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que notre société ne sera tenue à aucune indemnisation envers l’acheteur au titre de dommages immatériels, indirects ou pertes d’exploitation. Toute réclamation, qu’elle porte sur la quantité ou la qualité des marchandises livrées, doit nécessairement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la livraison. A défaut, l’acheteur est censé avoir accepté la quantité et la Vercom Belgium BVBA is an activity of Vercom Holding BV in Wormerveer, The Netherlands. Chamber of Commerce 63131951, IBAN NL16 RABO 0172 9888 88, BIC RABONL2U, VAT NL 8239 6460 7BO1. On All of our quotations, orders and deliveries our general terms and conditions apply. qualité des marchandises livrées. En cas de vice caché, notre garantie est limitée au remplacement des produits défectueux à l’exclusion de la réparation de tout autre préjudice. our pouvoir bénéficier de cette garantie, l’acheteur doit aviser sans retard et par lettre recommandée avec accusé de réception notre société et doit nous permettre de procéder aux constatations nécessaires. Tous les renseignements et informations se rapportant aux produits, aux matériels livrés sont donnés à titre indicatif seulement. Les notices, plans et autres renseignements sont communiqués pour informer de la technique d’utilisation des produits, mais ne sauraient être réputés concourir à leur mise en oeuvre et n’engagent pas notre responsabilité. Un litige concernant un produit donné ne peut en aucun cas justifier le défaut de paiement des produits livrés et acceptés par l’acheteur.

VI – RESERVE DE PROPRIETE
Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. A cet égard, ne constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne sera réputé réalisé qu’au moment de l’encaissement effectif. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens vendus. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu’il pourrait occasionner. Les marchandises en possession de l’acheteur seront présumées celles encore impayées si elles sont identiques.

VII – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente sont régies par le Droit néerlandais. En cas de contestation sur leur interprétation ou leur exécution, les Tribunaux du lieu du siège d’exploitation du vendeur seront seuls compétents, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.